Przejdź do treści

REGULAMIN KONKURSU „Jesienne Przygody”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Jesienne Przygody” i jest zwany dalej:
Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Anek Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie przy ul. Poznańskiej
320.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach:

w dniach od 30 października 2018 roku do 6 listopada 2018 roku.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Anek Sp. z o.o.,
d) nie jest członkiem rodziny pracownika Anek Sp. z o.o.
e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów uczestniczenia w Konkursie, otrzymywania informacji o inicjatywach Anek Sp. z o.o. oraz wykorzystywania jej danych w materiałach promocyjnych Anek Sp. z o.o. i na fanpage Smily Play.

2. Osoba, biorąc udział u konkursie, potwierdza akceptację regulaminu.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) uczestnik napisał swoją pracę konkursową w komentarzu pod postem konkursowym na profilu fanpage Smily Play.

4. Praca konkursowa polega na: opublikowaniu w komentarzu pod zdjęciem konkursowym na Facebooku zdjęcia konkursowego (zdjęcie dziecka lub pracy artystycznej wykonanej przez dziecko) pod tytułem „Jesienne Przygody”.

§ 3
NAGRODY
1.Przyznane będą 2 nagrody w Konkursie. Są to 2 zabawki Muzyczny Pingwin.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, którego praca zostanie wybrana przez komisję konkursową według kryteriów atrakcyjności komentarza.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej drogą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć drogą elektroniczną na adres e-mail: smily@anek.com.pl lub w wiadomości prywatnej na Facebooku Smily Play w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody.

6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie, w szczególności odebrania nagrody, jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego. Dane te są niezbędne do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu uczestniczenia w Konkursie, otrzymywania informacji o inicjatywach Anek Sp. z o.o. oraz wykorzystywania w materiałach promocyjnych Anek Sp. z o.o.

3. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych („Dane Osobowe”).

Administratorem danych osobowych jest ANEK SP Z O. O., z siedzibą w 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poznańska 320 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345265, NIP: 7010214657, e-mail: sebastian.kaca@anek.com.pl (‘ANEK’).

Dane Osobowe będą przetwarzane przez ANEK dla celów niezbędnych do wykonania umowy pomiędzy Uczestnikiem konkursu a ANEK, dotyczącej konkursu. Ponadto ANEK może wykorzystywać Dane Osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu produktów ANEK z zastrzeżeniem, iż Uczestnik ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu. Uczestnik ma prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw można wnieść w szczególności w formie elektronicznej, na adres administratora (email) sebastian.kaca@anek.com.pl. Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ANEK, np. agencjom marketingowym i podwykonawcom. Dane Osobowe będą przechowywane przez ANEK dla potrzeb realizacji Umowy przez okres realizacji Umowy i 6 miesięcy po tym okresie. W odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, ANEK będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu bądź cofnięcia zgody. Uczestnik ma prawo do żądania od ANEK dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy z ANEK.

4. Praca konkursowa, wyniki Konkursu, w tym imię laureata Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami, mogą być opublikowane na stronie www.smilyplay.pl oraz na profilu Facebook Smily Play.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator po opublikowaniu Regulaminu,ma prawo do zmiany jego postanowień, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie www.smilyplay.pl.

Zarząd Anek sp. z o.o.

29–10-2018