Przejdź do treści

Regulamin

SERWISU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM

www.SmilyPlay.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin przedstawia zasady korzystania z Serwisu internetowego  dostępnego pod adresem www.smilyplay.pl  określając zasady:

1) administracji strony serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.smilyplay.pl zwanego dalej także w skrócie „Serwisem internetowym” dla konsumentów i podmiotów nie będących konsumentami;

2) wprowadzania treści na strony internetowe;

3) funkcjonowania Serwisu internetowego;

4) korzystania z Serwisu internetowego oraz usług oferowanych przez ten serwis.

2. Dane właściciela Serwisu internetowego: Anek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Milanówku przy ul. Królewskiej 64A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345265, NIP 7010114657, REGON 142148008.

3. Dane kontaktowe Usługodawcy:

1) adres pocztowy: Anek sp. z o.o. ul. Poznańska 320, 05-850 Ożarów Mazowiecki;

2) adres poczty elektronicznej: zabawki@anek.com.pl ;

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: 22 123 08 08, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).;

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem internetowym:

1) wymagana minimalna rozdzielczość ekranu 300px;

2) wersja przeglądarki, w której strona serwisu wyświetli się poprawnie;

5. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

6. Użytkownicy korzystający z Serwisu internetowego zawierają umowę o świadczenie usług informacyjnych z Usługodawcą oraz zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu.

7. Poprzez fakt korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.  Umowa o świadczeniu Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu, a rozwiązana zostaje z chwilą opuszczenia Serwisu internetowego przez Użytkownika. Do umowy tej stosuje się Regulamin w brzmieniu z daty jej zawarcia..

8. Przeznaczeniem Serwisu internetowego jest  informowanie  Użytkownika o nowościach produktowych Usługodawcy, informacja o ofercie Partnerów handlowych Usługodawcy, informacja o konkursach prowadzonych przez Usługodawcę, oraz kierowanie Użytkowników do sklepów Partnerów handlowych  Usługodawcy.9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

II. Definicje 

1. Usługodawca- Anek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Milanówku przy ul. Królewskiej 64A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345265, posiadająca NIP 7010114657, właściciel Serwisu internetowego, operator strony www.smilyplay.pl

2. Użytkownik – podmiot korzystający z usług Usługodawcy oferowanych za pośrednictwem strony www.smilyplay.pl

3. Usługi – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pomocą Serwisu internetowego:

1) usługi informacyjne – oznaczają w szczególności zapewnienie Użytkownikom dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych o różnorodnej formie i problematyce, udostępnionych za pomocą mechanizmów informatycznych Serwisu internetowego przez sieć Internet;

2) usługi redaktorskie – oznaczają w szczególności korektę językową oraz publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych w Serwisie internetowym.

3) Usługa przekierowania „ Kup online” –  bezpłatna funkcjonalność oferowana w ramach serwisu www.smilyplay.pl polegająca na udostępnianiu mechanizmu informatycznego, pozwalającego  Partnerom handlowym Usługodawcy prezentować bieżącą ofertę produktów Smily Play, a Użytkownikom zawierać z nimi umowy sprzedaży dotyczące tych produktów bezpośrednio w sklepach Partnerów handlowych Usługodawcy.

4. Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą  nie nakładająca na Użytkownika obowiązku zapłaty, której przedmiotem jest przekazanie przez Usługodawcę informacji o Produktach Partnerów handlowych na warunkach opisanych w Regulaminach sprzedaży Partnerów handlowych.

5. Produkty – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Partnerów handlowych Usługodawcy.

6. Serwis internetowy– oznacza zorganizowany zbiór powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych, udostępniony w sieci Internet w domenach należących do Usługodawcy, który umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz materiałów informacyjnych opracowanych przez Usługodawcę, a także innych zasobów dostępnych w sieci Internet.

7. Strona internetowa – oznacza dokument HTML, znajdujący się pod określonym adresem w domenie należącej do Usługodawcy udostępniany przez serwer www.

8. Partner handlowy Usługodawcy – oznacza podmiot współpracujący z Usługodawcą, prowadzący sprzedaż Produktów.

9. Oferta – oferta zamieszczona przez Partnerów handlowych Usługodawcy na stronach internetowych Partnerów handlowych Usługodawcy.

10. Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą lub Partnerem handlowym Usługodawcy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres IP.

12. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych dostępny pod adresem: https://smilyplay.pl/sp/kodeks-dobrych-praktyk/.

III. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca odpowiada za treści własne zamieszczone na stronie, świadczenie Usług informacyjnych, Usług redaktorskich oraz Usług informatycznych.

2. Usługodawca ma prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na serwerach obsługujących Serwis internetowy, co może wiązać się z chwilowymi problemami z dostępem do treści i Usług.

3. Usługodawca ma prawo dokonywać selekcji oraz przysługuje mu prawo do opracowania materiałów zamieszczanych w Serwisie internetowym.

4. Usługodawca ma prawo blokować IP oraz usuwać treści Użytkowników w Serwisie internetowym, gdy naruszone zostały przepisy prawa powszechnego, zasady Regulaminu lub postanowień szczegółowych, dostępnych na Stronach internetowych poszczególnych Usług.

5. Usługodawca ma prawo usuwać w całości lub części treści wprowadzane do Serwisu internetowego przez Użytkownika, jeżeli naruszają one prawo albo mają charakter obraźliwy, dyskryminacyjny, reklamowy, zawierają dane osobowe albo inne dane prawnie chronione, są kontrowersyjne pod względem etycznym, sprzyjają zachowaniom zagrażającym zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz moralności pozostałych Użytkowników.

6. Treści umieszczane na stronach internetowych lub publikowane w plikach tekstowych  powinny być dostosowane do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz. 113 z późn. zm.).

7. Informacje zamieszczane przez Usługodawcę na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Usługodawca nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

8. Usługodawca udziela spersonalizowanych informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.

9. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Usługodawca nie ma żadnego wpływu.

10. Usługodawca zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.

IV. Ochrona prywatności i danych osobowych Użytkowników 

1. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, uznając prawo Użytkowników do ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów oferowanych przez Partnerów handlowych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.

3. Dane osobowe Użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do celów związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania Użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.

4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji. Dane Użytkowników pozwalają Usługodawcy poprawić funkcjonowanie Serwisu internetowego, w tym podnieść jakość świadczonych Usług oraz realizować cele informacyjno-promocyjne. Usługodawca nie ma prawa do innego ich przetwarzania.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.

6. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone.

7. Na żądanie właściwego uprawnionego organu Usługodawca ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.

8. Bazy danych Usługodawca zabezpiecza tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy Usługodawcy w celach wymienionych powyżej. Pracownicy Usługodawcy są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.

9. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”,  plików tekstowych, zapisywanych ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej) przede wszystkim w celu:

1) zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu internetowego;

2) udoskonalenia Usług oraz poprawienia funkcjonowania Serwisu internetowego;

3) utrzymania sesji w przypadku zalogowanych Użytkowników;

4) zachowania ustawień Użytkownika związanych z wyświetlaniem Serwisu internetowego;

5) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

6) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

10. Usługodawca nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych Użytkowników.

11. Każdy Użytkownik może zablokować opcję wykorzystywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może być jednak przyczyną błędnego wyświetlania Serwisu internetowego lub braku dostępu do niektórych funkcjonalności.

V. Ochrona własności intelektualnej 

1. Usługodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego i elementów graficznych Serwisu internetowego jako takiego.

2. Treści zamieszczane w Serwisie internetowym, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, materiały multimedialne oraz ich wybór i układ to przedmioty ochrony prawno-autorskiej.

3. Treści niebędące własnością Usługodawcy, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia na swoich stronach internetowych na podstawie wniosku osoby uprawnionej, zgody uprawnionych podmiotów, zawartych umów lub przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskie lub w obrocie międzynarodowym.

4. Umieszczanie w Serwisie internetowym nowych treści (np. tekstów, zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych) jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy:

a) podmiot umieszczający treści w serwisie jest posiadaczem praw autorskich do tych treści; albo

b) podmiot umieszczający treści w serwisie uzyskał od podmiotu uprawnionego autorsko odpowiednią licencję (zgodę) obejmującą swym zakresem umieszczenie danej treści w serwisie.

5. Umieszczenie treści w serwisie internetowym przez osobę będącą posiadaczem praw autorskich do tej treści, jest równoznaczne z udzieleniem przez nią zgody na:

a) umieszczanie treści w pamięci komputera i urządzeń mobilnych;

b) kopiowanie, publikowanie tej treści w sieciach komputerowych bez ograniczenia, tak aby każdy mógł mieć do tej treści dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

c) korzystanie z treści przez pozostałych użytkowników w granicach dozwolonego użytku cudzych utworów.

6. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyski, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.

7. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego, albo odpowiednich przepisów międzynarodowych.

VI. Zasady nabywania towarów poprzez  „Kup online”

1. Każdy produkt znajdujący się na stronie Usługodawcy posiada informację w  karcie produktu o jego, dostępności, cenie oraz Partnerze handlowym Usługodawcy będącym sprzedawcą  go oferującym w ramach systemu przekierowania  „Kup online”.

2. Dostawa produktów zakupionych od Partnerów handlowych Usługodawcy poprzez system „Kup online” odbywa się bezpośrednio z  magazynu Partnera.

3. Zakup w serwisach Partnerów handlowych wymaga zaakceptowania odrębnych regulaminów  działających w ramach funkcjonowania serwisów partnerów handlowych producenta.

4. Obsługa posprzedażna, czyli m.in. realizacja gwarancji produktów pochodzących od partnerów handlowych w ramach przekierowania „Kup online”, realizowana jest przez Partnerów handlowych Usługodawcy

VII. Reklamacje 

1. Reklamacje wykonywania Usług przez Usługodawcę należy zgłaszać niezwłocznie na adres e-mail zabawki@anek.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Anek sp. z o.o. ul. Poznańska 320, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

2. Reklamacje w zakresie zakupu Produktów od Partnerów Usługodawcy należy zgłaszać niezwłocznie na adres e-mail lub adres tradycyjny Partnera Usługodawcy podane na stronie Partnera handlowego Usługodawcy.

3. Zaleca się podanie w reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

4. Reklamacje wykonywania Usług przez Usługodawcę będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

5. Reklamacje w zakresie zakupu Produktów od Partnerów Usługodawcy będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Partnera handlowego Usługodawcy.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik, będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, do chwili spełnienia Usługi przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi,  umowę uważa się za niezawartą.

2. Użytkownik, będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu od Partnera handlowego Usługodawcy na odległość w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.

3. Konsument może odstąpić od umowy świadczenia usługi w zakresie całości lub jej części składając oświadczenie o odstąpieniu w formie elektronicznej na adres e-mail: zabawki@anek.com.pl lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres: Anek sp. z o.o. ul. Poznańska 320, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Konsument może skorzystać dla ułatwienia z formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” stanowiącego Załącznik  do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. W przypadku sprzedaży Produktu od Partnera handlowego Konsument powinien złożyć oświadczenie na adres e-mail lub adres tradycyjny podane na stronie internetowej tego Partnera handlowego Usługodawcy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Partner handlowy Usługodawcy zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności.

5. Partner handlowy Usługodawcy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

6. Zwrot Produktu Partnerowi handlowemu Usługodawcy powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien zostać odesłany na adres Partnera handlowego Usługodawcy podany na stronie internetowej tego Partnera handlowego Usługodawcy.

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (opłata za przesyłkę zwrotną do Partnera handlowego Usługodawcy), chyba że Partner handlowy Usługodawcy zgodził się je ponieść. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Partnera handlowego Usługodawcy, Partner handlowy Usługodawcy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy sposób dostawy oferowany przez Partnera handlowego Usługodawcy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, 
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń, rozstrzyganie sporów 

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

3) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowne sądu przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego Ubezpieczenia.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.

X. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je Usługodawcy poprzez wysłanie e-maila na adres: zabawki@anek.com.pl

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1


…………………., dn. ………………….

……………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

…………………………………………..

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej świadczenia usługi…………………………………………….